Mål, vision & värderingar

Övergripande mål

 • GTK ska vara Värmdös mest professionella förening och Sveriges attraktivaste tennisklubb.
 • GTK ska medverka till att barn och ungdomar fortsätter idrotta längre upp i åldrarna.
 • GTK ska bidra till rörelse och motion genom tennis i närområdet.
 • GTK ska utöver engagemanget i närområdet verka för tennisens utveckling i Sverige.

Målen nås genom följande inriktningar

 • Att främja god kamratanda och tillhandahålla en öppen, rättvis och jämlik idrottsverksamhet.
 • Att fortsatt utveckla klubbkänslan vilken ska vara klubbens hjärta och motor.
 • Att erbjuda existerande medlemmar kvalitativ tennis i första hand, och välkomna nya spelare först när GTK har utrymme för det resursmässigt.
 • Att leverera en professionell produkt, i alla led, genom genomarbetade processer, noggrannhet och en professionell attityd.
 • Att fokusera på hållbarhet genom socialt, ekonomiskt och miljömässigt agerande.

Vår vision
GTK – ditt hem för ett gladare tennisliv

Våra värderingar
Gemenskap: Inom GTK är jaget en del av laget.
Glädje: Inom GTK möts vi för ett gladare tennisliv.
Respekt: Inom GTK bemöter vi varandra som vi själva vill bli bemötta.
Utveckling: Inom GTK strävar vi efter förbättring – på och utanför banan.

Uppförandekod
För att upprätthålla en god GTK-anda samt bidra till att göra GTK till den trevliga, inkluderande, sportsliga och positivt fostrande idrottsförening som vi vill ha, måste alla följa GTKs uppförandekod. Strävan är att GTK skall få oss alla att uppleva den glädje, utmaning och gemenskap som tennis kan ge. Alla förutsätts därför vara förebilder för andra genom att:

 1. vara respektfull i attityd och handling mot alla oavsett ålder, kön, roll, spelstyrka, ambitionsnivå, bakgrund, förutsättningar etc. vilket även inkluderar att vara punktlig och förberedd.
 2. vara inkluderande mot alla.
 3. vara sportslig genom att: 
  1. som spelare döma ärligt, vara positiv, gärna berömma andra för bra spel, ”ursäkta” turbollar samt inte osportsligt provocera eller psyka. 
  2. som åskådare uppmuntra alla spelare på banan utan att onödigt favorisera eller t ex interferera i domslut.
 4. göra sitt bästa i alla lägen.
 5. vara hjälpsam mot den som behöver stöd i en idrott som sätter dess utövare på prov. 
 6. vara en bra GTK-ambassadör och förebild när du vistas i våra anläggningar eller representerar GTK någon annanstans genom att t.ex. vara positiv och inte i affekt skrika, svära, kasta rack, slå i väggar etc.
 7. ha nolltolerans mot droger, doping och mobbing.
 8. hjälpa GTK att hålla snyggt och rent på banor, omklädningsrum och kafeteria. 
 9. agera då du uppmärksammar att någon bryter mot denna uppförandekod.
 10. rapportera trasig utrustning, fara eller annat som bör rapporteras.