Kommittéer

Idag har GTK sex aktiva kommittéer. Följande gäller för kommittéerna:

  • Anmälan sker på frivillig basis en gång per år.
  • Samtliga medlemmar har möjlighet att delta.
  • Kommittéerna ska arbeta på uppdrag av styrelsen och bistå klubbchef och övriga anställda vid behov inom respektive område.
  • Samtliga kommittéer ska, om möjligt, ha med en representant från styrelsen, och en anställd.
  • Kommittéerna ska ha minst fyra möten per år. Mötena ska protokollföras och delas med klubbchef och styrelsen.
  • Kommittéernas arbete och uppdrag utvärderas löpande, och vid behov, omarbetas en gång per år.

Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs uppdrag är att driva, utveckla och assistera det interna och externa tävlandet på GTK – från gruppspel till Senior-RM.
Kontakt: tavling@gtk.nu

Sponsorkommittén
Sponsorkommitténs syfte är att attrahera företag, organisationer och privatpersoner till samarbetserbjudanden genom att erbjuda synlighet digitalt och i tryck, erbjudanden och aktiviteter. Sponsorerna bidrar i sin tur med pengar till klubben alternativt genom tjänster i form av barteravtal.
Kontakt: sponsor@gtk.nu

Juniorkommittén
Juniorkommitténs uppdrag är att, genom en nära dialog med klubbledning, tränare och föräldrar, driva aktiviteter för juniorer och vid behov stötta den löpande verksamheten.
Kontakt: junior@gtk.nu

Klubbkommittén
Klubbkommitténs främsta uppgift är att planera, assistera och, tillsammans med teamet på GTK, genomföra sammankomster i klubben. Det kan vara i samband med fester, tävlingar, avslutningar, GTK-dagen eller städdagar.
Kontakt: info@gtk.nu

Hallkommittén
Hallkommittén ansvarar för att, på ett kostnadsmässigt optimerat sätt, ansvara för underhållet av hallen både exteriört och interiört. Medlemmarna i kommittén ska även vara behjälpliga med större insatser där offertförfrågningar kan förekomma.
Kontakt: info@gtk.nu

Ny hall-kommittén
Kommitténs främsta uppgift är att jobba vidare med projektet att utöka antalet tennisbanor genom en ny tennishall, alternativt utbyggd hall, samt fler utebanor. I detta ingår att se över finansiering, skapa underlag för beslut, föra dialog med kommunen med mera.
Kontakt: kontakt@gtk.nu